21 Grams (2003) Script


بابا نگاه کن، يه آتشفشان

خيلي قشنگه، حالا آتشفشان رو سر بکش

زود باشين، مادر منتظره

فقط يه دقيقه ديگه پدر

نه، ديگه بايد بريم، نه

چرا؟- نه-

نه

تا وقتيکه در بيمارستان قلبم از کار افتاد

اما زنده موندم و به جاي اينکه بترسم

ادامه دادم

...تا اينکه

اولين دخترم بدنيا اومد

...حالا، به دخترهام نگاه ميکنم

و به شوهرم

کسي که تمام مدت پشتم رو خالي نکرد

تمرکز کن به اوني که ميخواهي بياري بيرون

من هميشه فکر ميکنم- نه-

ايندفعه زندوني نشدي چون هنوز 18 سالت نشده

اما دفعه بعد حتماً زندوني ميشي

ديدي

چون تمرکز نکردي

شايد با دزدي پول گيرت بياد

شايدم بتوني با يه دختر خوشگل جور بشي

بعد هم سوار يه ماشين خوشگل بشي

اما اگه به يه زن حامله يا يه پيرمرد تيرندازي کني چي ميشه؟

ميدوني چي مي شه؟

عذاب وجدان مثل طاعون تا استخوانت رو خورد مي کنه

دزدي ارزش نداره

...کليسا رفتن، انجيل خواندن

و به عيسي اعتقاد داشتن اينها راه حل توست

آره

به نظر تو اينها هم خواب و خياله؟

آره؟

بيا اينجا

اون وانت رو مي بيني، خوشگله، نه؟

در يک قرعه کشي بردم

جداً، مي دوني چيه؟

شانسي نبود، عيسي مي خواست تا من صاحب اين وانت بشوم

چرنده، شرط مي بندم دزديديش

عيسي دادتش

اون آن است که مي دهد و او آن است که مي گيرد

اونکه اصلاً به فکر ما نيست

برگرد

کلاهت رو بردار

کلاهَت رو بردار

خدا حتي از حرکت يک تار موي تو باخبره

اشتباه ميکني نيک


پس اينجا اتاق انتظار مرگه

اين لوله هاي مسخره

سرنگ هايي که دستم رو سوراخ کردند

توي اين کلوپ پيشواز مرگ چيکار مي کنم؟

بايد با اونها چيکار کنم؟

...ديگه نمي دونم چه وقتي شروع شد

يا کي قراره تموم بشه

کدوم يک از ما زودتر قراره بميره؟

اونيکه توي کما هست؟

يا من؟


بسيار خب، ميتوني لباس هات رو بپوشي

...سلوله هاي رحم بطور زيادي تخريب شده اند

ظاهراً يک نوع عفونت داشتي

که کاملاً بهبود پيدا نکرده بود

مي تونيم جراحي کنيم اما بايد بدوني که

احتمال موفقيت خيلي کمه

ببين

عذر ميخوام، اما برام خيلي مهمه که بهم حقيقت رو بگين

تا بحال کورتاژ کزدين؟

بله- دليل خاصي بود؟-

وقتي شوهرم منو باد کرد،از همسرم جدا شده بودم

...و من- نه، منظورم دلايل پزشکي بود-

همسرم داره مي ميره- ببخشيد-

پال، همسرم داره مي ميره

و دلم مي خواد ازش بچه داشته باشم

مي تونيم جراحي کنيم و اميدوار باشيم 3 الي 4 ماه بعد حامله بشين

اون حداکثر يک ماه زنده اس

چطور بود؟- خوب نبود پدر روحاني-

يک گوش درب و گوش ديگه دروازه

صبر داشته باش فقط يک گوسفند در ميان هزار تا کافيه، جک

سلام پدر روحاني- هنوزم جشن تولد چهارشنبه برقراره؟-

منزل من برادر، خوبه

شايد دير بيام جک چهارشنبه ها کلاس انجيل دارم

چه مرگته مرد؟

!بهت ميزنم ها- !پال! پال-

بس کن

بهت گفته بودم فکر کني- برو گمشو

!من رو بزن- !سيد علي-

!هي سيد علي! بس کن

کافييه سيد علي! فقط يه بچه است

!اون يه لاته- نه اون يه بچه اس-

تو فکر کن، جک

اون هايي که با تصميم گيريشان زندگي ما رو تحت تاثير قرار ميدن

بايد از خدا بخواهيم به راه راست هدايتشون کنه

پدر اومد- فردا مي بينمت-

اگه بخواي ميتونم برم دنبال بچه ها مدرسه

!پدر

سلام- سلام عزيزم-

حال فرشته من چطوره؟

هرکول چطوره؟- تو که فرشته نداري-

فردي، کمکم کن

فکر کن مرکز مذهبي رو گرفتم، خوبه

پدر، حالا يک سگ مي خريم؟ کمک کن-

فردي، توافق کرديم سگ نگيريم اون يکي دسته رو بگير و بلندش کن

اما تو گفتي اگه نمره هام خوب باشن، مي خري

خواهرت به موي سگ حساسيت داره

اون حساسيت داره نه من برام يه سگ بگير

بس کن فردي- حداقل برام يه سنجاب بخر-

حالا ببينم چي ميشه

همش اينو ميگي، همش قول ميدي


هي، برگشتي؟

شماره 6 قفل

شماره 6 قفل شد

.من بردم

عقل از قيافه بهتره

تو به درد هيچي نميخوري

دوست داري کمي بري جکوزي؟- لعنتي-

نميتونم، مايکل و دخترها منتظرن

باشه بعداً بهم زنگ بزن

تماس ميگيرم

کريستينا؟

شما و خانوادتون رو مثل يک مرد ...با خدا هدايت مي کنيد

بايد خانواده را با دعا هدايت کنيد

...و با خواندن کلمات خدا و همه چيز خدا

و با آوردن آنها به خانه خدا

اونوقت درب رو براي شيطان باز مي کنيد تا بياد و خانواده تان رو بکشه

آمين عيسي چراغ هدايت است

عيسي چراغ هدايت است

عيسي اميد ماست، عيسي بخشايش ماست

عيسي بخشايش ماست

عيسي با آب من را سير مي کند

عيسي با آب من را سير مي کند

اگه نجات پيدا کردين، بگين آمين

آمين همگي سراپا بايستيد

عيسي چراغ هدايت است عيسي چراغ هدايت است


سلام عزيزم، من اومدم


سلام- واي ترسيدم-

حالت چطوره؟- خيلي خوبم-

دوباره سيگار کشيدي؟

آخه تو چه مرگته، پال؟

مي دوني اگه بفهمند سيگار ميکشي اسمت رو از ليست پيوند حذف ميکنن

اگه سيگار نکشم ديوونه مي شم

بهتره ديوونه بشي تا بميري

واقعاً لازمه؟

نمي دونم چطوري مي گيري

!عزيزم، عزيزم

!عزيزم! عزيزم

آمبولانس خبر کن

!عزيزم

آمبولانس خبر کن، لعنتي

خواهش ميکنم يه کاري کن

عزيزم

خواهش ميکنم


نوشيدني مي خواي؟

جک، رئيس مي خواد همين الان باهات صحبت کنه

اي بابا، همه مي دونند که من هنوز استاد نشدم

اما دارم سعي خودم رو ميکنم

خوب هم دارم ياد مي گيرم

به خدا قسم نااميدت نمي کنم

نه، مشکل از اينجا نيست جک- پس مشکل چيه؟-

بعضي از اعضا بخاطر خالکوبي تو اعتراض کردند

اما من که پيراهن آستين بلند مي پوشم ...نه-

ديده نمي شه- اونيکه روي گردنت هست پس چي؟-

شايد ميخواي شال گردن ببندي

ببين جک اينجا کلوپ آدمهايي متفاوت از من و تو هست

مي دوني، من مشروب نمي خورم دزدي نميکنم

تميزم- بهم بگو، چرا من؟-

خودم مي دونم تو سر به راهي براي همين استخدامت کردم

اما اين تصميم مديريته

اگه اجرا نکنم من هم اخراجم

ببين، چک قابل توجهي برات نوشتم

سر راهت ميتوني بگيريش

سعي کن درک کني


خوبه، حالا درد داري؟

سرم کمي درد مي کنه

طبيعيه، بخاطر داروي فشار خون است

مي گم چيز ديگه اي بهت بدن تا بهتر بشي

...متشکرم، برات

اون چيزي که خواستي آوردم !خداي من-

اين قلب منه؟

خودشه

کدومشونه

اون با جليقه قهوه اي

همين الان داره بسته رو ميذاره بالا

حالت خوبه؟

بيا اينجا

دلم مي خواد بکُشمش

بايد بکُشيمش

خدايا بخاطر با هم بودن ازت متشکريم

بخاطر عشق و شام خوب

آمين، آمين

امروز از کلوپ اخراج شدم

کار همون رفيق خوبته، آره؟

به اون ربطي نداشت- !مال منه-

واقعاً باور کردي سيد علي؟- آره-

!بس کن، فردي

!فردي من رو زد مادر- کدوم دستت عزيزم؟-

اين- شروع نکن، جک-

بگذار برادرت اون يکي دستت رو بزنه

اون رو بده به من- !جک نه-

بيارش جلو

هرکس به صورتت سيلي زد اون سمت رو هم بگذار بزنه

بزنش، نترس

!جک، نه- !بزنش-

واقعاً که کارت عاليه جک

آفرين، اشکالي نداره

صدمه اي بهش نزد

توي اين خونه کسي کتک نميزنه

مي فهمي؟

برو اون گوشه

حالا ميتونم شکلات رو بريزم مادر؟

آره عزيزم، بعدش هم بزن

زود همش بزن

بگذار سرجاش لورا، زود باش

پدر کي مي ياد؟- بزودي، بياين اين رو تموم کنيم

به تو نمي دم

بس کن لورا

از لوپ بخواه جمعه بعد رو بمونه

من نميتونم چون رؤساي شرکت رو براي شام دعوت کردم

اخراجش کردم

چرا؟

با من مثل يک عليل رفتار مي کرد

!لعنت به تو پال

کي ميخواد برات غذا درست کنه؟

کي ميخواد تميزکاري کنه؟ کي ميخواد مراقبت باشه؟

کي؟- خودم ميتونم-

جدي ميگي؟

ديگه نمي تونم پال

واقعاً مي گم

چيکار مي کني؟

فکر مي کني چيکار مي کنم؟

نکن، ممکنه به خودت صدمه بزني

صدمه نمي زنم

امروز به يه کلينيک بچه رفتم

عالييه، باز هم دکتر مري، دوست ندارم درباره اش صحبت کنم

نه، اون يه متخصصه

گفت ممکنه با جراحي بتونم حامله بشم

تو فقط بايد اسپرم بدي- مري، نه-

از عهده اش برميام

اما من نميتونم- پس ديگه چي؟-

اين تنها چيزيه که دلم ميخواد

بخاطر من، خواهش ميکنم


مي شه 58 دلار و 95 سنت

متشکرم

همه چيز مرتبه؟

...چند بسته

اي واي، کيف پولم يادم رفت


خيلي داغه

خوبه

برادرم کي مي ياد؟

گفت ساعت 6 مي ياد

صد در صد آبجوي اصيل

عقلت رو از دست دادي؟

تقريباً، گرمه

اگه دلت مي خواد تموم شب- ...شربت بخوري نه، نه-

اون رو بده به من

کيتي؟ لورا؟

شماها کجا هستين؟

سلام عزيزم من پدرتم ميتونيم هفته آينده با هم نهار بخوريم؟

تماس بگير

سلام عزيزم، دارم مي يام خونه

...سر راه چيزي اگه خواستي- !پدر نگاه کن، کفتر-

دخترها دست نزنين، لورا بس کن

روي تلفن همراهم تماس بگير، مي بينمت

...براي فرستادن پيغام

سلام

خودم هستم

چي؟

کجا؟


همين جا باش الان برمي گردم

بايد بدوني اگه جراحي موفقيت آميز باشه

باز هم امکان شکست بارداري مصنوعي وجود داره

فرقي نميکنه، ما ميخواهيم امتحان کنيم

پال؟

آره

گوش کن پال

اين مسئله بچه دار شدنه

اما با شرائط تو

مي دوني که ممکنه هيچوقت بچه رو نبيني

آخر دنيا که نيست؟

درسته

حالا لطفاً دستکش دستت کن و مراقب باش خونه رو کثيف نکني

سعي کن همه رو توي ظرف بريزي

وقتي تمام شد بگذارش اينجا

اين هم يک خورده کمک

هي خوش تيپ، چيکار ميکني؟

دوست داري کمي تفريح کنيم؟- آره من آماده ام-

!آفرين

!آفرين! خودشه

دکتر سوان با اپراتور تماس بگيرين

ببخشيد، همسر و دخترهاي من در يک تصادف بودند

به من گفتن بيام اينجا اسمشون چيه؟-

مايکل، کاترين و لوراپک

بسيار خُب

.چند دقيقه من رو ببخشين

کريس- چي شده عزيزم؟-

نمي دونم هنوز چيزي به من نگفتن-

همه چيز درست مي شه، نگران نباش

بهترين سوال براي ارتباط جنسي امن چيه؟

پس شوهرت کي مياد؟

خوبه، درسته

جناب ارباب تشريف آوردن

ايندفعه چه بهانه اي داره؟

چيلي رو ببر

ساعت 7 است؟ ايندفعه چي بود؟ ترافيک؟

يا داشتي براي بقيه موعضه مي کردي؟ همه منتظر تو هستن

نکنه يادت رفته اين مهموني مال توست چي شده؟

نکنه مشروب خوردي؟

نه- دوباره که مشروب نخوردي؟

يک مرد با دوتا دختربچه رو زير کردم

دروغ ميگي، نه؟

داشتم مي اومدم خونه

...پيچيدم و

يک کمي زود پيچيدم

اصلاً اونها رو نديدم


نمي توني تندتر بري؟

مقاومت کن عزيزم

دوستت دارم

نفس عميق

خوبه

ريه هات خوب هستن- يه سوال دارم-

چيه؟- من قلب کي رو دارم؟-

اجازه ندارم بگم، قانون بيمارستانه

همانطور که خانواده دکتر اسم تو رو نمي دونن

اما شما که ميدوني؟ درسته-

اين قلب ديگه مال توست از اين بيشتر بهت ربطي نداره

مي خوام بدونم چه کسي جونم رو نجات داد- ...مي توني يک نامه-

بدون اسم بنويسي براي خانواده اهداء کننده

به نظر منم، بهتره که ندوني

خانم پِک؟ من دکتر جونز هستم

چه بلايي سر خانواده من اومده؟- لطفاً بنشينيد-

اينجوري راحتم، چي شده؟

همسر و دخترهاي شما زير ماشين رفتن

و ما مجبور شديم جراحي اظطراري روي همسرتون انجام بديم

استخوان سر همسر شما از چند جا شکسته

ما ناچار شديم لخته هاي خون رو از اطراف مغز برداريم

وضع ايشون وخيمه ضمناً ايشون حرکات کمي از مغزش سر مي زنه

چي؟ حالش خوب مي شه؟

تموم سعي خودمون رو مي کنيم

دخترهام چي؟

دختر کوچک شما خونريزي زيادي داشت

اما نتونست به موقع اينجا برسه

خيلي متاسفم هر دوي اونها گاييده شدن

نه

نه، نه

!خداي من

!خداي من...

کجا هستن؟

اونها کجان؟

خانم پک اونها اينجان و شما مي تونين ...اونها رو ببينين اما

مي خوام اونها رو ببينم- خانم پک، اگه جاي شما بودم، اينکارو نمي کردم-

!خداي من! پدر

خيلي متاسفم، اگه اجازه بدين

بايد برگرديم و به آقاي پِک برسيم

خيلي متاسفم

!خداي من

ما شام ميخواييم

نمي خواي به ما شام بدي؟

از پدر روحاني بخواه بمونه بعد بي سر و صدا از بقيه بخواه که برن

چي شده؟- !کاري که ميگم بکن-

عزيزم! همه چيز درست ميشه

همه چي حل مي شه

بيا، وانت رو روشن کن

روشن کن و بيارش داخل بيا عزيزم


هي جک

اينجا چيکار مي کني؟

اومدم وسائل رو بردارم

بگذار نوشيدني مهمونت کنم

من مشروب نمي خورم

با کوکاکولا چطوري؟

با يکي از دوستهام بابت يک کار براي تو صحبت کردم

خيلي درباره تو بهش گفتم

چي ميگي؟- خيلي بخاطر اون مسئله (اخراج تو) حالم گرفته است-

مشکلي نيست، درکت مي کنم

خُب، چي ميگي؟

دکترها هرکاري از دستشون بر مي اومد براي نجات جان همسر شما انجام دادن

اما اون هيچگونه فعاليت مغزي نشون نميده

ما قصد داريم براي بعضي تصميم گيريهاي نهايي شما رو ياري بديم

...ما يک بيمار داريم

که شديداً مريضه

خواستم اطلاعاتي درباره اهداء اعضا به شما بدم

آيا حاضر هستين قلب شوهرتون رو اهداء کنيد؟

مي تونيم بعداً در اين باره صحبت کنيم؟

مي تونم بهتون وقت بدم ولي اين تصميم بايد زودتر گرفته بشه

پال؟

!پال، پيجر

از بيمارستانه

فکر کنم قلب پيدا کردن

الو؟ از طرف آقاي ديوزد صحبت مي کنم

بله

باشه، البته مي فهمم

کجا بايد بريم؟


موفق باشي عشق من


سلام

سلام

آيا دستت اذيتت مي کنه؟

چطور؟- چون قبلاً شناي شما رو ديدم-

شما دستت رو خيلي باز مي کني

اگه نزديک تر بياريش نتيجه بهتري مي گيري

از کمکتون ممنونم

اشکالي داره پيشتون بنشينم؟

مي خواستم برم- بسيار خُب-

شايد تا وقتي که تموم کنيد؟

نه، شايد بعداً

هيچ ميدونستي تنهايي خوردن ممکنه به کليه هات ضرر برسونه؟

...خُب- باشه. عذر ميخوام-


سلام، آنا اونجاست؟

چي؟

گفتم آنا اونجاست- صبر کن-

!آنا، آنا

تلفن

سلام

کي بود؟

سلام عزيزم دارم مي يام خونه اگه چيزي احتياج داشتي زنگ بزن

!پدر نگاه کن! کبوتر- !بچه ها دست نزنين-

لورا بس کن با همراهم تماس بگير

بزودي مي بينمت، خداحافظ


رفتي؟

اونها مُردند؟

بايد خودم رو معرفي کنم

جان ميگه هيچکس تو رو نديده

حتي شماره ماشين رو نمي دونند يک شاهد قسم خورده که تاکسي بوده

اگه بچه هاي ما بودند چي؟

حالا که نيستند، اين اتفاق براي ما پيش نيومده

درسته، براي ما پيش نيومده

اما براي من اتفاق افتاده

از معرفي کردن خودت چي عايدت ميشه؟

وظيفه منه

نه جک، وظيفه تو اينجاست

با خانواده ات

وظيفه من به خداست

خواهش مي کنم، ماري

از سرراهم برو کنار

جک


!آفرين

نوبت منه

بهتره برگردم به بيمارستان

اون حقشه مگه دکتر نگفت از اونا بخوري

مي خوام جبران گذشته رو بکنم

گذشته، اما نه اضافه وزن

اونوقت مجبوري بري وزن کم کني

به سلامتي هرکسي که به زنده موندن من اميدوار بود

!به سلامتي

!به سلامتي اولين روز زندگي جديد من- !تبريک-

سلامتي از اينکه اينجايي خوشحالم

مي دونستم موفق مي شي

مي خوام مطلبي رو عنوان کنم

من و پال داريم بچه دار مي شيم

!خيلي خوبه مجسم کن پال پدرشه

چرا به کسي نگفتي؟- به پدر و مادرت هنوز نگفتي؟-

قراره بچه دار بشيم اما نمي دونيم کي

قراره جراحي داشته باشيم بچه دار شدن مصنوعي

عالييه، مصنوعي، آره؟

پروفسور، آيا دانشجوهاي دخترت مي دونند ديگه توي مدادت نوک نداري؟

!هي !بس کن

مودب باشين

چطوره بازهم کيک بخوريم؟


آقاي دوناد؟- آقاي ريورز؟-

درسته از اومدنت متشکرم

مي بخشين نتونستم امروز رو بهم بزنم

همينجا بشين


مايليد چيزي بخوريد؟

گرسنه نيستم اما بايد غذا بخوري عزيزم

حالم خوبه پدر

وقتي مادرت فوت کرد فکر نمي کردم بتونم ادامه بدم

انگار تمام دنيا افتاده بود روي من نمي تونستم از جايم پاشم

اما زندگي همينه عزيزم

مي دوني من چي فکر مي کردم وقتي مادر فوت کرد؟

نمي تونستم بفهمم شما چطور مي تونستين دوباره با ديگران حرف بزنين

يا چطور دوباره بخندين

يا چطور مي تونستين با ما بازي کنين

اين يک دروغه

زندگي همين نيست

به نظر تو لوئيز چاق نشده؟

از وقتيکه ترکش کرده فقط خورده

چي؟- به نظر تو قيافه اش خوبه؟-

چرا به همه گفتي داريم بچه دار مي شيم؟

دلم مي خواست همه از برنامه ما مطلع بشن

دقيقاً منظورم اينه که اين برنامه من و تو است

چرا همه بايد از زندگي ما خبر داشته باشند

چرا اينقدر شلوغش مي کني؟ اونها دوستهاي ما هستند

درسته، اما خود ما هنوز تصميم نگرفتيم

چي؟ فکر کردم تصميم نهايي رو گرفتيم

مري، اوضاع تغيير مي کنه

بايد درباره اين موضوع فکر کنيم

اما من چيزي براي فکر کردن ندارم

تصميم خودم رو گرفتم

ممکنه کمکم کني؟

چقدر جوان

دوست داري امشب باهات باشم؟

حالم خوبه، متشکرم

دلم ميخواد تنها باشم

کريس

پليس تماس گرفت

گفتن بايد بري و شکايت کني

اگه بخواي منم باهات مي يام

من اينکار رو نمي کنم

اما اون يک جنايتکاره

واقعاً تصميم داري بگذاري آزادانه بگرده؟

مي گي چيکار کنم؟

اون مايکل و بچه هات رو زير کرده

هرکاري کنم اونها ديگه زنده نمي شند

مي فهمي؟

چطوري؟

راحت پيدا کردي؟- آره-

اسم اهدا کننده مايکل پِک بود سي و هفت سالش بود

مهندس معماري و ازدواج کرده بود

اين مجوز پيونده که همسرش کريستينا ويليامز پک، امضاء کرد

اگه مي خواي فتوکپي گزارش پزشکي رو هم دارم

حتي شماره تلفن و آدرس همسر بيوه اش رو دارم

مايکل پک چطوري فوت کرد؟

شايد توي روزنامه خوانده باشي

يه بابايي به نام جک جوردن آقاي پک ...و دو دختر اون رو زير کرد

دهم اکتبر ساعت 6:30عصر

اين جک جوردن از سن 16 سالگي با قانون درگيري داشته

دزدي اتومبيل، مواد مخدر

چک برگشتي، الکل

چند سال قبل آخرين بار بود که رفته بود زندان

حالتون خوبه آقاي ريورز؟

شما همين رو مي خواستين، درسته؟

آب مي خواهيد؟

پس اون مهندس بود

منظورت چيه؟ چرا مي خواي درگير بشي؟

دوست دارم بدونم کي هستم مِري

اما راه درستش اين نيست

پس چيه؟

بيا با هم دنبالش بگرديم

بيا به آينده فکر کنيم نه به گذشته

تولدته اما تو هنوز با من حتي يه ليوان مشروب نخوردي

بيا منزل من مهموني دارم

شرط مي بندم همگي اونجا مثل خودت حوصله آدم رو سر مي برن

مطمئن نباش متشکرم. اما نميام

بعداً باهات تماس مي گيرم راجع به اون کار

باشه

متشکرم

اما بهتره که بياي

باشه


حالا مي تونيم تاريخ جراحي رو مشخص کنيم

همين دوشنبه ميتونم براتون وقت بگذارم

آره ساعت 9 صبح خوبه؟

چند درصد ممکنه باد بشي مِري؟

نمي تونم دقيقاً بهتون بگم

آخه مي دونين، اون کورتاژ صدمه وارد کرده

به درستي انجام نشده بود

کدوم کيرتاژ؟

مري، کدوم کيرتاژ؟

مي تونم توضيح بدم- چي رو؟-

براش توضيح دارم

اين همه سر و صدا براي بارداري مصنوعي

حتي اسم بچه

عکس بچه هاي دوستامون همه جا هستن

چرا؟

که بري و بريزي توي دستشويي؟

خيلي وقته که ديگه رابطه ما واقعي نيست

چرا وقتي بيمار نبودي اينا رو بهم نگفتي؟

شايدم انتظار داشتي يکي از دوست دخترات بياد و ازت مراقبت کنه

تو خودت خواستي برگردي من رو سرزنش نکن

من برگشتم ازت مراقبت کنم چون دوستت دارم

يا شايدم احساس تنهايي مي کردي

متاسفم

نمي تونم اينجوري ادامه بدم

لقاح مصنوعي بچه

انگار داريم سعي مي کنيم چيزي رو که خودش خوب شده پانسمان کنيم

ديگه تموم شد

نه، تموم نشده اگه سعي کنيم بچه دار بشيم

اما وقتيکه مي تونستيم تو نخواستي

اونوقت جدا شده بوديم الان فرق ميکنه

درسته فرق مي کنه

تو فقط به خودت فکر ميکني

شماره6 بسته شد

از اينکه بالاخره من رو ديدي متشکرم

شنيدم نميخواي غذا بخوري

گرسنه نيستم-

جک، عيسي نيومد مارو از رنج رهايي بده

اون اومد تا قدرت رويارويي با رنج رو به ما بده

حتماً اين رنج رو براي من ميخواست

اون هيچ ربطي به اين نداشت اين يک تصادف بود

نه، تصادفي نبود

عيسي من رو انتخاب کرد

جک

از عيسي مسيح تقاضاي بخشش کن

اگر يک تصادف بود

چرا تقاضاي بخشش کنم؟

من براي اشخاصي که بخواهند بخشايش دارم

و براي اشخاصي که بخواهند مهرباني دارم

اينقدر فخر نداشته باش. اين کار گناهه- و براي او که مي ترسد و باور ندارد-

و براي جنايتکارها و براي قاتل ها گوش کن جک

...هر کسي که مرتکب هرگناهي شود

عيسي براي نجات ما اومد نه براي لعنت ما

در درياچه اي که ايشان را مي سوزاند

آيه21 عيسي دوستت داره

اما خوب بلده آدم هاي خودپرست مثل تو رو مجازات کنه

همونقدر که همه رو دوست دارم آيه9

عيسي به من خيانت کرد- !بس کن و گرنه ميري جهنم-

جهنم؟

!اينجا جهنمه

داري روح خودت رو لعنت مي کني !همين الان خفه شو

!و از عيسي طلب بخشش کن- طلب بخشش؟-

هرکاري که از من خواست کردم عوض شدم

زندگيم رو وقفش کردم اما اون به من خيانت کرد

اون وانت لعنتي رو بهم داد تا بتونم خواسته اش رو انجام بدم

کاري کرد تا اون مَرد و بچه هاش رو بکشم

اما بهم قدرت موندن و نجات دادنشون رو نداد

!اينقدر کفر نگو حرومزاده به مسيح هيچ ربطي نداشت

خدا حتي از حرکت يک تار مو خبر داره

خودت يادم دادي

برات دعا مي کنيم جک

شب بخير قربان

عذر ميخوام


درست مثل گذشته، مگه نه؟

حالت چطوره؟

با اون خوش تيپه ازدواج کردي؟

آره- آره؟-

توي رختخواب خوبه؟ چه زجري بهمون ميدن، نه؟

مهم نيست چيزهاي خوبي برات دارم

مواد مخصوص و مورد علاقه ات رو دارم

جديدترين چيزها رو هم دارم

بهترينه ...دو تا بخور و

مستقيم مي ري به بهشت- چيزي شيميايي نمي خوام-

تو که هنوز بچه سوسول نيستي؟

اگه خوشت نيومد پول نده

!آفرين !مشغوله

امشب زياد مشرب نخور

- -

چيکار مي کني؟

چي کار مي کني؟

سوييچ ماشين رو مياري؟- البته-

به تو چه عوضي؟- مي تونم براتون تاکسي بگيرم-

تاکسي نميخوام- لطفاً ليوان رو بدين-

اين هم ليوانت عوضي

حالتون خوبه؟

ماشينت رو تکون بده عوضي حالم خوبه. از ماشينم دور شو

صدمه اي نديد خوبم، برو کنار

صدمه اي نديد- ببخشيد، من مي شناسمش مي برمش منزل

اين قضيه به تو مربوط نيست من پال هستم، رفيقت از کلوپ

که چي؟ يادت مياد؟

به اين عوضي ها بگو از من دور بشن

مي برمش منزل مسئله اي نيست

خوب، تو که اينجوري نمي توني رانندگي کني؟

به تو چه؟

حتماً دستگير مي شي بگذار برسونمت

خواهش مي کنم

لعنتي


وانت رو فروختم و هزينه وکيل رو پرداختم-

من وکيل نخواستم-

مارينا، من وکيل نخواستم

دلت مي خواد 2 سال ديگه بچه هات بدون پدر بمونن

آره، دلت مي خواد؟

اگه خواست خدا اينه پس باشه

دو سال پيش به هيچي اعتقاد نداشتي

حالا همه چي به خدا ربط داره

اونجور که قبلاً بودي بيشتر ازت خوشم مي اومد

قبلاً يه خوک بودم- خوب بود؟-

حداقل خودت بودي

اما حالا اصلاً نمي دونم کي هستي

بايد زندگي کرد جک حالا با خدا يا بدون خدا


هي، حالت چطوره؟

خوبم- تونستي چيزي پيدا کني؟-

جک جوردن در يک هتل کثيف زندگي مي کنه

قبض هاي تلفن

يکي از دوستاش اهل اونجاست

خيلي سريع بود- فقط چندتا تماس گرفتم-

اينهم آدرس و تلفن هتلي که اونجاست

اين هم يک عکس جديدش

آخرين باري که زندان بودي ازش گرفتن

تونستي اون چيزي رو که خواستم تهيه کني؟

اين سلاح تميزيه هيچ سابقه اي نداره

توش فشنگه مواظب باش

براي شليک فقط ماشه رو بکش

من فكر مي كنم مي خوايم كه بري همه چيزي كه مي خوام مي دوني

متشکرم موفق باشي

يک ساعتي مي شه که تماس گرفتم

خيابان46، خيابان وينسنت

متشکرم

سلام- سلام-

عجب بارونيه

ماشين ندارين؟- نه اما تاکسي الان مي رسه-

اگه بخواين مي تونم برسونمتون

نه، مرسي

من هموني هستم که هفته قبل شما رو برد خونه

عذر ميخوام يادم نمياد

کتم رو پيش شما جا گذاشتم

فردا براتون ميارمش

مطمئني نمي خواي برسونمت؟- همينجام-

شايد هم ميخواي شنا کني؟

باشه


سلام


متشکرم- خواهش مي کنم-

اجازه بده شماره تلفن همراهمرو بدم

امکانش هست فردا با هم ناهار بخوريم؟

براي چي؟

بالاخره بايد غذا بخوري من هم نگران کليدهات هستم

بيا ديگه، لارنس ساعت2 خيلي نزديکه

خواهش مي کنم فردا مي بينمت

عاليه

خروجي 240 و سانمر در دست تغيير است

تا ساعت 6 آن خروجي تعطيل خواهد بود

همچنين پل جديد در خيابان40 هم تعطيل است

از خروجي 20-آي استفاده کنيد

!پدر نگاه کن کبوتر !نگاه کن پدر

!دست نزنين بچه ها لورا بس کن

با همراهم تماس بگير بزودي مي بينمت

شب بخير آقاي پک

يادت نره کارهاي باغ من رو شنبه انجام بدي- خير قربان يادم نمي ره-


حرومزاده

بگذارش به عهده من

گاهي مي شه و گاهي نمي شه هرکس با ديگري فرق مي کنه

براي همين اينقدر استفراغ ميکني

پس بايد دارو عوض کنم؟

مي خوام باهات رو راست باشم پال

قلب جدبد تو به زودي از کار مي افته

بايد بستري بشي تا بتونم يک قلب جديد برات پيدا کنم

يعني بايد يک قلب جديد پيدا کنيم؟- راه ديگه اي نداريم-

من که نمي تونم منتظر بشينم تا شخصي بميره

نمي تونم- اما تو خيلي نزديک به مرگ هستي پال-

ممکنه خيلي زودتر از اونچه که فکر کني بميري

مي خوام سوالي کنم و دلم مي خواد کاملاً باهام صادق باشي

...اگه بستري بشم

نجات پيدا مي کنم؟

تضمين نمي کنم

اما اگه بستري نشي

خودت رو به يک مرگ وحشتناک محکوم کردي

قلب تو ديگه کار نمي کنه مي ميري

مرگ وحشتناکيه پال حتي نمي توني تصورش رو هم بکني

...اينجا حداقل کمک مي کنيم تا- تا راحت تر بميرم-

منظورت همينه بهتره بميرم

اما اين کار رو نمي کنم ترجيح مي دم بيرون بميرم

ديگه اون کار رو نمي کنم

وکيل چقدر پول گرفت؟

گفتم وکيل چقدر پول گرفت؟- به اندازه کافي-

کافي يعني چقدر؟

کافيه، يعني اينقدر تا بچه هات قيافه ات رو يادشون نره

اينقدر سوال هاي احمقانه نپرس- مي خوام پياده بشم-

سلام بچه ها

!پدر!پدر برامون چي آوردي؟

براتون بوسه آوردم

برام هديه نياوردي؟- نه فقط يه بوسه-

برات کيک پختم- متشکرم عزيزم-

فِرِدي خامه روش رو گذاشت

فِرِدي، نمي خواي به پدرت سلام کني؟

اين ها رو فردي کشيد

اين يکي رو من کشيدم

مادر کيک پخت بيا اينجا

بيا کيک رو ببين پدر

بيا پدر

در هرگوشه و کنار دنيا يک شماره وجود داره

هرچيزي يک شماره داره همشون ميخوان به ما چيزي رو بگن

حوصله ات سر رفته؟- نه-

متاسفم

...به نظر من اين اعداد دري هستند

که به ما براي کشف اسرار کمک ميکنن

يعني چطور آدمهاي غريبه همديگه رو مي بينن

يک شاعر ونزوئلايي مي گه

زمين چرخيد تا ما رو بهم نزديک کنه

اينقدر دور خودش و ما گرديد تا

بالاخره ما رو به هم رسوند

خيلي قشنگه

اونقدر بايد مسائل اتفاق بيافته تا دو نفر همديگه رو پيدا کنن

اين يعني رياضيات

چند وقته که شنا ميکني؟

سالها

حوصله ات سر نميره؟- نه، حس خوبي بهم مي ده-

فکر مي کنم اگه شنا نميکردم يا قدم نميزدم ديوانه ميشدم

بابت ناهار ممنون

خدانگهدار

دوست داري بياي تو؟ نه

ممنون


مي تونم يه سوال ازت بپرسم؟

ها؟- من يک اسلحه دارم، باشه؟-

بهم نگاه نکن نگاهم نکن و گرنه شليک مي کنم

من پول ندارم برگرد، برگرد و گرنه شليک مي کنم

من هيچي ندارم- راه برو-

دست هات رو ببر بالا چرا؟

صبر کن- فقط راه برو-

از اون طرف مي ريم هر کاري مي گم بکن و صدمه اي نمي بيني

...من که چيزي- !برو-

نگاه نميکنم ادامه بده، از اون طرف

ادامه بده، راه برو بهت گفتم نگاه نکن و گرنه سرت رو هدف مي گيرم

دست هايت رو بالا نگه دار !راه برو! اونجا

بيا اينجا گفتم نگاهم نکن

ادامه بده بايست

خيلي خوب بايست

برگرد اما دست هات رو روي سرت نگه دار

کفش هات رو در بيار زانو بزن

کفش هات رو در بيار

!اون يکي رو نه زانو بزن

آقا خواهش ميکنم

نبايد اونکار رو ميکردي

چيکار رو؟

نبايد ميکردي؟

چشم هات رو نبند


درست به چشم هام نگاه کرد چي ميگي؟-

يکي از دخترهايي که به کشتن دادم

به چشم هام نگاه کرد

انگار مي خواست چيزي بگه

اما من همون جا ولش کردم

فرار کردم

فرار کردم فرار کردم

فرار کردم فرار کردم

شراب قرمز خوبه؟- آره-


حالت خوبه؟

آره

...من

سرم گيج ميره

آب ميخواي؟

بهتره برم

...متاسفم. فقط

خيلي ازت خوشم مياد کريستينا

خيلي وقته که من از کسي اينقدر خوشم نيومده

مي تونم بازهم ببنمت؟

من ازدواج کردم

فکر ميکردم

متشکرم خدانگهدار


پدر نگاه کن! گوره خرها! اونم شيرها خيلي خوشگلند جينا-

تو که تا بحال باغ وحش نبودي پس چطور عکسش رو کشيدي؟ ...توي

بس کنين

وکيل تماس گرفت يادآوري کنه دوشنبه بايد برسي و امضاء بدي

اگه بخواي باهات به کليسا مي رم ...پدر، بچه هاي مدرسه ميگن

تو دو تا دختر و پدرشون رو کشتي

درست ميگن؟- آره-

نه- آره-

اون کشتشون- فقط يک تصادف بود عزيزم-

مي فهمي؟

....عيسي ، هر دفعه بچه هام رو ميبينم

بله؟

بله؟

کيه؟

کريستينا

بيدارت کردم؟

صبر کن

سلام

بيدارت کردم؟- اشکالي نداره-

مي توني بياي اينجا؟

چيزي شده؟- ...نه فقط-

فقط دلم ميخواد بياي

اگه بخواي

همين الان ميام

ممنون- خداحافظ-

با کي ساعت2 صبح حرف مي زدي؟

زود برميگردم

کجا ميري؟

گفتم که زود برميگردم کجا و با کي داري ميري؟

فکر کردم بعد از پيوند عوض شدي

من هم همين فکر رو کردم هيچکدوم عوض نشديم


چي شده؟- به قلبش شليک شده-

زود باش به قلبش شليک شده

به قلبش شليک شده

چند وقت پي بود؟- داره مي ميره-

الان برانکارد ميارم

خانم همه چيز مرتبه

عزيزم من زدمش

چكار كردي من زدمش

پاترول زنگ بزن پليس

همين الان باشه

سلام

تو حالت خوبه؟

كريستينا؟

تو باعث شدي من تمام روز رو فکر کنم

.تو ميدوني، من ماه ها با کسي صحبت نکرده بودم

.و من درست تو رو نميشناسم

.من و تو واقعاً نياز داريم با هم ديگه صحبت کنيم

...و

..يه چيزي هست .اينکه من هرچي بيشتر فکر ميکنم کمتر مي فهمم

چرا بهم گفتي که به من علاقه داري؟

...بهم جواب بده چون .چون اصلاً خوشم نمياد اين حرفو به من بزني

تو نميتوني با يه زن معاشقه کني .تو بزور اونو مي شناسي اونوقت بهش ميگي علاقه داري

...تو نميتوني اينکارو بکني

تو نميدوني که اون زن چي ميکشه...

يا چه احساسي داره

.من ازدواج نکرده ام

بيا اينجا

اين خوبه-

.متاسفم- .نه-


!کريستينا....صبر کن

من بايد يه چيزي رو بهت بگم- باشه-

.لطفاً- .منو ببوس-

صبر کن کريستينا

...کريستينا

..من قلب مايکل رو دارم

.من قلب مايکل رو دارم

تو ميفهمي من چي دارم ميگم؟

.اون قلب به من پيوند زده شده .اول ماه اکتبر در بيمارستان فرانسيس

.نه

من سعي کردم بهت بگم ولي نمي دونستم !چطور بهت بگم

تو چه طور جرآت کردي تو چه طور جرآت کردي

توي لعنتي چه جور جرات کردي .من به دليلي اينجام-

.از خونه من گمشو بيرون

.به من دست نزن

همين الان از خونه من گمشو بيرون تو منو مريض کردي-

من به دليلي اينجا هستم-

برو بيرون لعنتي .از خونه من گمشو بيرون، لعنتي

.تو منو بيمار کردي

!برو بيرون


.صبح بخير

چرا دنبالم گشتي؟

.چون نياز داشتم

.من به دلسوزي تو نيازي ندارم

.موضوع اين نبود

.من مريض بودم کريستينا، خيلي حالم بد بود

.هنگامي که من درحال مرگ بودم، مايکل قلبشو بخشيد به من

.او زندگي منو نجات داد

...من تقريباً از هر راهي استفاده کردم براي پيدا کردن

کسي که اين قلبو به من داده بود...

...به اين صورت بود که من فهميدم .که چگونه او و دخترانت کشته شدند...

.برام خيلي دردناکه که چگونه اين قلب به من رسيده

.من نمي خوابيدم

.من ميخواستم ازت تشکر کنم .ميخواستم يه جوري کمکت کنم

...من فقط ميخواستم يه جوري ازت تشکر کنم بخاطر

.اما من نتونستم پيدات کنم

.تا وقتي که تو رو ديدم

.اون روز

.و حالا من نميتونم ازت جدا شم

.من نميتونم

.تو نيازي نيست که بترسي

.من قلب خوبي دارم

.منم مي ترسم


چرا ما رو ترک کردي جک؟- من جايي هستم که بايد باشم-

جينا بخاطر سنجاب مريض شد

ما به تو نياز داريم زمانيکه آدم بدي بودم و تصميماتي که گرفتم

اينجا همه آيينه عبرت منه- خواهش مي کنم برگرد-

آيينه عبرت- اشکالي نداره جک-

بايد به تنهايي باهاشون زندگي کنم- فقط برگرد خونه-

نه من هيچکس نمي تونه گذشته رو پاک کنه- خانواده ات به تو احتياج داره

جک

بايد قبل از بيمارستان بهش برسيم

الان به خون بي+ نيازداريم

من اُ+ هستم اشکالي نداره؟

چند بار سفت کن و باز کن


واحد 35 راه حرکت کن

بخاطر کمبود شواهد آزادي رفيق

...داستان تو با تحقيقات ما جور در نمياد

و با گفته هاي خانم پِک و آقاي ريدرز

فقط اينجا رو امضاء کن

اگه واقعاً گناهکار باشم چي؟

خوب، نمي دونم

اولين بار و آخرين بار نخواهد بود


چيکار مي کني؟

فکر نمي کني زيادي گم شده بودي؟ کثافت؟

دلم نمي خواد دعوا کنيم مي خواد خوب تموم بشه

خوب تموم شدن يعني چند روز ناپديد شدن؟

تو فقط مي خواستي بهتر بشي و بعدش با من تموم کني

برمي گردم به لندن اينجوري ديگه نمي شه

جداً؟

چه با تو چه بدون تو من جراحي مي کنم ازت بچه دار ميشم

چرا مِري؟- چون مي خوام-

من اجازه نمي دم، نه- جدي؟-

اما اجازه دادي

يادت رفته امضاء کردي؟

چي؟- به اون چيزي که مي خوام مي رسم به چي؟-

خودت تصميم بگير مياي دنبالم يا نه


سلام عزيزم دارم ميام خونه

...اگه به چيزي احتياج داري دخترا دست نزنين

لورا، بس کن با همراهم تماس بگير

بزودي مي بينمت

براي تکرار پيغام شماره يک رو فشار دهيد براي پاک کردن پيغام 2 را فشار دهيد

سلام عزيزم دارم ميام خونه

...اگه به چيزي احتياج داري دخترا دست نزنين

لورا، بس کن

با همراهم تماس بگير بزودي مي بينمت


مي خوام مرغ سرخ کنم تو چيزي نمي خواي؟

نه، ممنون

اگه بخواي مي تونم ساندويچ برات درست کنم- نه-

کريستينا گوش کن

تو به اين نياز نداري

به من نگو به چي نياز دارم


کيتي مي تونست زنده باشه

چي؟

اگه اون حرومزاده ولش نکرده بود اون الان زنده بود

اگه کمکش کرده بود

مثل حيوون هر سه تاشون رو وسط خيابون ول کرد

حداقل کيتي زنده مي موند

اون حرومزاده داره ول مي چرخه و من حتي نمي تونم وارد اتاق اونا بشم

يعني چي داره ول مي چرخه؟

مي خوام بکشمش

مي خواي اون رو بکشي؟

جک جوردن رو مي کشم اون حرومزداه رو مي کشم

آروم باش- آروم باش-

براي چي آروم باشم؟

آروم بگير

شوهر و بچه هام کشته شدن و تو از من مي خواي آروم بگيرم؟

نمي تونم به زندگي ادامه بدم

!فلج شدم کاملاً فلج شدم، مي فهمي؟

تو کي هستي؟

تو به مايکل مديوني تو قلب اون رو داري

توي خونه اش با همسرش هم بستر شدي !و توي صندليش نشستي

بايد با هم اون رو بکشيم- اما اينجوري نه-

پس چه جوري؟ بهم بگو

کيتي با بند کفش قرمز مرد

اون از بند قرمز متنفر بود

مرتب از من مي خواست براش آبي بخرم

اما من هرگز براش آبي نخريدم

اون بندهاي لعنتي قرمز رو پوشيده بود وقتي کشته شد

!خداي من

نبايد اينکارو مي کردي !چشم هات رو ببند

!اي قاتل

همونجوري وسط خيابون ولشون کردي

گذاشتي مثل سگ اون 2 تا دختر بميرن

بايد مي کشتمت

حالا ناپديد شو حتي به هتل برنگرد که وسايلت رو بگيري

فقط ناپديد شو


خانم پک؟- چطوره؟-

نتونستم از خون شما براي انتقال خوان استفاده کنيم

مقادير زيادي مواد مخدر در خون شما بود شما دارين ريسک زيادي مي کنين

اين مشکل منه- اگه جاي شما بودم از مواد استفاده نمي کردم-

منظورت چيه؟- شما باردار هستين-

مطمئنين؟- .بايد از خودتون مراقبت کنين خانم پک-

وقتي آقاي ريورز از مراقبت ويژه خارج شدن خبرتون مي کنيم


کجا بودي؟

اون رو کشتي؟ آره؟

چرا بيدارم نکردي؟

جسدش کجاس؟

هيچکس جسدش رو پيدا نخواهد کرد


متاسفم

حالا ديگه بريم خونه

بيا از اينجا بريم

حالت خوبه؟

اشکالي نداره عزيزم دراز بکش

بايد استراحت کنم- مي دونم-

متاسفم

دوستت دارم

دوستت دارم

!اوه


بيدار شو

کسي بيرونه؟


!خداي من

!خداي من- مي خواي من رو بکشي؟-

اون اينجا چيکار مي کنه؟- من همين جا هستم-

زود باش شليک کن پال

!خداي من

!کاري بکن


!اوه

!عزيزم نه، نه

نه، نه خداي من

عزيزم !خداي من، نه

عزيزم خداي من

عزيزم

عزيزم

!خدايا آمبولانس خبر کن

!آمبولانس خبر کن لعنتي


ما چند زندگي داريم؟

چند بار مي ميريم؟

...گفته شده ما دقيقاً 21 گرم

زمان مرگ از دست مي ديم

همه

چقدر توي 21 گرم جا ميشه؟

چقدر از دست مي ره؟

چطور 21 گرم از دست مي ديم؟

چقدر باهاشون مي ره؟

چقدر بدست مياد؟

چه اندازه بدست مياد؟

ميشه 21 گرم

وزن 5 عدد 5 سِنتي

وزن يک مرغ مگس خوار

وزن يک شکلات

چقدر 21 گرم وزن داره؟

!اميدوارم که لذت برده باشيد !اگر که هم حال نکرديد به چپ سيد علي